mainstream

[ˈmeɪnstriːm] [ˈmeɪnstriːm]

n. 主流

adj. 主流的;(学校,班级)为无特殊需求学生开设的,普通的

v. 使主流化,使成为主流;(把有特殊教育需求的孩子)编入普通班级

[ 复数:mainstreams 第三人称单数:mainstreams 现在分词:mainstreaming 过去式:mainstreamed 过去分词:mainstreamed 比较级:moremainstream 最高级:mostmainstream]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-22 08:39:56 2023-03-22 09:03:05 2023-03-22 07:57:10 2023-03-22 10:22:05 2023-03-22 10:18:17 2023-03-22 09:46:44 2023-03-22 10:09:14 2023-03-22 08:44:46 2023-03-22 08:47:11 2023-03-22 08:49:37 2023-03-22 08:47:27 2023-03-22 09:30:06 2023-03-22 08:18:20 2023-03-22 09:20:15 2023-03-22 08:04:52 2023-03-22 08:22:14 2023-03-22 08:38:15 2023-03-22 10:13:47 2023-03-22 08:22:10 2023-03-22 09:10:30